Algemene Voorwaarden Bodycare Fleur

 1. Toepasselijkheid en Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Bodycare Fleur” verstaan de onderneming gevestigd te beethovenlaan 70, 7333CE te Apeldoorn.

1.2 Onder “de behandelaar” wordt verstaan alle medewerkers van Bodycare Fleur die bevoegd zijn behandelingen uit te voeren.

1.3 Onder “cliënt” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Bodycare Fleur opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een behandeling.

1.4 Onder “behandeling” wordt verstaan alle door Bodycare Fleur uitgevoerde werkzaamheden en/of diensten.

1.5 De werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bodycare Fleur en een cliënt.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Bodycare Fleur behoudt zich het recht voor om een verzoek voor behandeling af te wijzen indien dit verzoek naar redelijk oordeel onredelijk of ongebruikelijk is, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid ontstaat jegens de cliënt.Bovenkant formulier

2.4 De cliënt geeft onvoorwaardelijk en expliciet toestemming aan Bodycare Fleur voor het verzamelen, registreren en verwerken van persoonlijke en medische gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en administratief afhandelen van de behandeling, met inachtneming van de geldende privacywetgeving.

 1. Privacy & Geheimhouding

3.1 Door akkoord te gaan met een behandeling bij Bodycare Fleur, stemt de cliënt in met het privacybeleid van Bodycare Fleur.

3.2 Bodycare Fleur is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die van de cliënt ontvangen is.

 1. Toestemming

4.1 De cliënt verleent schriftelijk toestemming voor de behandeling door ondertekening van het intakeformulier en informed consent.

 1. Medewerkingsplicht

5.1 De cliënt verstrekt alle benodigde informatie en werkt mee aan de uitvoering van de behandelovereenkomst.

5.2 Op eerste verzoek van Bodycare Fleur dient de cliënt zich te kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs voorzien van een burgerservicenummer (BSN). Indien de cliënt niet in staat is een geldig legitimatiebewijs te overleggen, behoudt Bodycare Fleur zich het recht voor de uitvoering van de behandelovereenkomst tijdelijk op te schorten. Eventuele kosten die voortvloeien uit deze opschorting zijn voor rekening van de cliënt.

 1. Resultaten van Behandeling

6.1 Bodycare Fleur verbindt zich tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatverbintenis. Dit houdt in dat terwijl wij ons inzetten om het best mogelijke resultaat te bereiken, wij geen garantie kunnen bieden op het eindresultaat. Onverwachte complicaties, zoals infecties, een bloeduitstorting, pigmentverschuivingen of littekenweefsel, kunnen zich voordoen en vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

 1. Tarieven

7.1 Het eerste consult bij Bodycare Fleur is kosteloos en geheel vrijblijvend. Tijdens dit consult worden de kosten voor de behandeling besproken en vastgelegd, waarbij ook het te behandelen gebied wordt aangeduid.

7.2 De prijsafspraak geldt per behandeling. Afwijkingen van de prijsafspraak kunnen voorkomen indien de tijdsduur of het behandelgebied wijzigt, dit wordt vooraf met de cliënt besproken.

7.3 Onze tarieven zijn geldig voor het lopende kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om tijdig te verifiëren of en in hoeverre de behandeling door hun verzekeraar wordt gedekt.

 1. Betalingsvoorwaarden

8.1 Bodycare Fleur behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen. Het geldende tarief voor elke behandeling is te vinden op onze website op het moment van de behandeling.

8.2 Betaling dient direct na de behandeling te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Bodycare Fleur accepteert betalingen via pin, contant geld, en voorafgaande bankoverschrijving.

8.3 Voor bepaalde behandelingen of behandelpakketten kan een aanbetaling worden gevraagd. Deze aanbetaling wordt in mindering gebracht op de totale kosten van de behandeling.

8.4 Bij niet-tijdige betaling worden aanvullende kosten, waaronder wettelijke rente en incassokosten, bij de cliënt in rekening gebracht. Wettelijke rente wordt berekend vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige betaling.

8.5 Cliënten die hun afspraak niet nakomen (no-show) of die binnen 24 uur voor de geplande behandeling annuleren, zullen een no-show tarief in rekening worden gebracht conform de vastgestelde tarieven. Dit tarief dient binnen 14 dagen na de geplande afspraak te worden voldaan.

8.6 Indien een cliënt de factuur na herhaalde verzoeken niet voldoet, is Bodycare Fleur gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die hieruit voortvloeien, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de cliënt.

8.7 Bij betalingsachterstand kan Bodycare Fleur besluiten verdere behandelingen op te schorten of enkel tegen directe betaling uit te voeren. Tevens behoudt Bodycare Fleur zich het recht voor om een betalingsregeling aan te bieden.

8.8 Bodycare Fleur verstuurt facturen elektronisch. Op verzoek kan een papieren factuur worden verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om Bodycare Fleur te voorzien van de correcte contactgegevens voor facturatie.

8.9 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt gebruikmaakt van zijn recht de overeenkomst te ontbinden volgens de wettelijke bedenktijd. Reeds verrichte behandelingen dienen in dat geval te worden voldaan.

 1. No Show en Annuleringsvoorwaarden

9.1 Indien een cliënt een afspraak voor een consult of behandeling wenst te annuleren of verzetten, dient dit minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te gebeuren. Bij annulering, verzetten of niet verschijnen binnen deze termijn, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Voor een consultafspraak wordt 50% van de geboekte behandeling in rekening gebracht.

Voor een behandeling wordt eveneens 50% van de geboekte behandeling in rekening gebracht.

Voor betaalde pakketten zoals Madero, AfterLipo en Laser, geldt dat deze bij annulering niet worden terugbetaald. Dit vanwege de voorbereiding en reservering van middelen die specifiek voor deze behandelingen nodig zijn.

9.2 De administratie van Bodycare Fleur dient als volledig bewijs van het maken van de afspraak, behoudens tegenbewijs door de cliënt.

9.3 In geval van annulering, uitstel of verzetten van een behandeling wegens ziekte of letsel, vereist Bodycare Fleur een getekende schriftelijke medische verklaring van een huisarts of behandelend specialist. Deze verklaring moet aantonen dat de geplande behandeling niet kan doorgaan op de geplande datum.

9.4 Afspraken kunnen enkel geannuleerd, uitgesteld of verzet worden via de volgende communicatiemiddelen:

Per e-mail: info@bodycarefleur.nl

Via WhatsApp: +31 6 34 138 011

Telefonisch: +31 6 34 138 011

Deze voorwaarden zijn ingesteld om de beschikbare tijd en middelen van Bodycare Fleur en haar cliënten te respecteren en te waarborgen dat wij iedereen de beste zorg en aandacht kunnen bieden.

 1. Overmacht

10.1 Bodycare Fleur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmachtssituaties kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit stakingen, onvoorziene tekorten aan personeel, ziekte van personeel, tekorten aan benodigde materialen, overheidsmaatregelen, of andere ernstige verstoringen binnen de onderneming of bij de leveranciers.

10.2 Tijdens een periode van overmacht worden de verplichtingen van Bodycare Fleur opgeschort. Als een periode van overmacht langer dan drie maanden aanhoudt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.3 Zowel Bodycare Fleur als de cliënt behouden zich het recht voor om te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden die als overmacht kunnen worden beschouwd, de datum en/of tijd voor de behandeling te verzetten. Dit houdt in dat beide partijen in het geval van overmachtssituaties, die het onmogelijk maken om de geplande behandeling op het afgesproken moment te laten doorgaan, in onderling overleg een nieuwe datum kunnen bepalen.

 1. 11. Aansprakelijkheid

11.1 Bodycare Fleur kan niet voorzien hoeveel behandelingen exact nodig zullen zijn voor het behalen van het gewenste resultaat en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het aantal benodigde behandelingen. De medewerkers van Bodycare Fleur kunnen enkel een schatting geven op basis van gemiddelden.

11.2 Bodycare Fleur is niet aansprakelijk voor eventuele pigmentverschuivingen (hyper/hypopigmentatie), verbranding, huidbeschadiging of littekenweefsel die na of als gevolg van de behandeling optreden. Deze risico’s worden voorafgaand aan de behandeling besproken en vastgelegd in de informed consent.

11.3 De aansprakelijkheid van Bodycare Fleur, zowel voor directe als voor indirecte schade, is beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze schade onder de dekking van de verzekering valt.

11.4 In het geval dat onze verzekeraar niet overgaat tot uitkering, of de schade niet gedekt wordt door de verzekering, is de aansprakelijkheid van Bodycare Fleur beperkt tot het bedrag van de factuur van de betreffende behandeling.

11.5 Claims met betrekking tot de aansprakelijkheid dienen binnen één jaar na het ontstaan van de schade ingediend te worden bij Bodycare Fleur. Na dit termijn vervalt het recht op schadevergoeding.

11.6 Bodycare Fleur is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit onvolledige of onjuiste informatie over de algemene gezondheid van de cliënt of andere relevante omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

11.7 Bodycare Fleur is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van de cliënt binnen de praktijkruimtes. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zorg te dragen voor zijn of haar eigendommen.

 1. Pakketten, Resultaten en Persoonlijke Eigendommen

12.1 Geen Terugbetaling van Pakketten Aankopen van behandelingspakketten of promotie-aanbiedingen bij BodyCare Fleur zijn definitief. Deze pakketten en aanbiedingen bieden de cliënt de mogelijkheid om meerdere behandelingen vooraf tegen een gereduceerd tarief te kopen. Gezien de aanzienlijke korting die hiermee gepaard gaat, zijn deze verkopen finaal en niet restitueerbaar, ongeacht of alle behandelingen zijn voltooid.

12.2 Tegenvallende Resultaten Hoewel BodyCare Fleur zich inzet om de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en resultaten te leveren, kunnen individuele resultaten variëren. Factoren zoals de persoonlijke gezondheid, levensstijl en de unieke reactie van de huid of het lichaam op behandelingen kunnen invloed hebben op het eindresultaat. Tegenvallende resultaten of het niet bereiken van het gewenste eindresultaat geven geen recht op restitutie of kosteloze aanvullende behandelingen.

12.3 Verlies of Diefstal van Persoonlijke Eigendommen Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke eigendommen tijdens hun bezoek aan BodyCare Fleur. Wij adviseren om waardevolle spullen thuis te laten of mee te nemen in de behandelruimte. BodyCare Fleur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen die onbeheerd zijn achtergelaten in onze wachtruimte of andere gemeenschappelijke ruimtes. Het achterlaten van persoonlijke eigendommen gebeurt op eigen risico van de cliënt.

 1. Klachten

13.1 Bij ontevredenheid over een behandeling dient de cliënt zich eerst tot Bodycare Fleur te wenden. Indien een oplossing uitblijft, kan de cliënt zich wenden tot de relevante klachtencommissie of beroepsorganisatie.

 1. Toepasselijk Recht en Wijzigingen

14.1 Op alle diensten van Bodycare Fleur is Nederlands recht van toepassing. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden van kracht na publicatie.

 1. Intellectueel Eigendom

15.1 Geen enkel onderdeel van de communicatie-uitingen, inclusief informatie op onze website, mag worden gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.